Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 17 lipiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1309 nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy Kcynia 3483
1310 nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chwaliszewo 3483
1311 nr V/35/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kcynia 3487
1312 nr VI/72/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy Kcynia 3488
1313 nr XII/152/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez miasto Bydgoszcz dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym innego typu 3488
1314 nr XII/158/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 3494
1315 nr VII/21/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń zdrowotnych oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3495
1316 nr IX/57/07 Rady Gminy Rypin z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rypin 3496
1317 nr VII/43/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Śliwice lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych 3497
1318 nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe 3498
1319 nr 111/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu 3501
1320 nr VII/61/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 3502
1321 nr VII/62/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 3502
1322 nr VII/65/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu 3502
1323 nr VII/67/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Dobrcz oraz w miejscowości Strzelce Górne 3503
1324 nr VII/47/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie 3506
1325 nr VIII/60/07 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3508
1326 nr VII/66/07 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3509
1327 nr IX/80/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3514
1328 nr XI/86/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 lipca 2007 r. sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej 3514
1329 nr XI/88/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Wieś Wielka 3516
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1330 z dnia 12 lipca 2007 r. o sprostowaniu błędów 3516
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1331 z dnia 25 czerwca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 3516
1332 z dnia 25 czerwca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie 3516
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-18
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-18
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]