Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 15 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1151 nr VI/34/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dragacz w latach 2007-2011 2899
1152 nr VII/58/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2901
1153 nr VII/59/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 2901
1154 nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Radziejów 2905
1155 nr VII/36/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Przedszkolu Samorządowym w Chrostkowie prowadzonych przez gminę Chrostkowo 2905
1156 nr VII/37/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie 2909
1157 nr VII/38/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie i nadania jej Statutu 2910
1158 nr IX/54/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 2913
1159 nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości 2913
1160 nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 2914
1161 nr 87/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” 2914
1162 nr VII/96/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia 2915
1163 nr VII/97/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu 2916
1164 nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011 2916
INFORMACJE:
1165 zarządzenie nr 12/2007 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2947
1166 rozporządzenie nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 2947
1167 ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zgłaszania przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów, gmin) do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2949
1168 z dnia 1 czerwca 2007 r. o Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót 2949
1169 z dnia 4 czerwca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/50-ZTO/1253/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji na prowadzenie działalności przez Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 2956
1170 z dnia 4 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157-ZTO/106/W/OPO/2007/MP oraz nr PCC/169-ZTO/106/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenie działalności gospodarczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. we Włocławku w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła 2957
1171 z dnia 6 czerwca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO/740/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenie działalności gospodarczej przez Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu w zakresie wytwarzania ciepła 2958
1172 z dnia 13 czerwca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-18(7)/2007/1253/VIII/ASz zatwierdzającej taryfę Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2959
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-19
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]