Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 14 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1143 nr IX/34/07 Rady Gminy Chełmży z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Strużal 2858
1144 nr V/42/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kościuszki” w Chełmży obejmującej teren o symbolu planu AG 2, K 27 D ½ oraz część terenu ZP 3 2862
1145 nr VII/51/07 Rady Gminy Lniano z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania 2874
1146 nr VIII/51/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i zakładów gastronomicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 2875
1147 nr VI/81/07 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 2876
1148 nr VI/82/07 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2878
1149 nr VII/53/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotniki Kujawskie 2879
1150 nr IX/48/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2007-2010 2879
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-18
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-21
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]