Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 01 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1062 nr V/41/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2655
1063 nr V/42/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów 2655
1064 nr V/36/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna 2656
1065 nr V/37/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 2658
1066 nr V/42/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna 2662
1067 nr V/43/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem 2662
1068 nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Wielkiej Komorzy 2663
1069 nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Bladowie 2664
1070 nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Małym Mędromierzu 2664
1071 nr VI/65/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi 2665
1072 nr VI/74/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza, Karola Libelta, Karola Marcinkowskiego i Orłowskiej 2665
1073 nr VIII/25/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 2674
1074 nr VIII/28/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2674
1075 nr VII/35/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Publicznych w Nasiegniewie 2675
1076 nr VII/36/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Fabianki 2686
INFORMACJE:
1077 sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2006 r 2687
1078 z dnia 4 kwietnia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/688L/6/W/OWA/2007/TKc w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła „DALKIA POLSKA” S.A. prowadzącej działalność gospodarczą w Wąbrzeźnie w zakresie wytwarzania ciepła 2691
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-06
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-06
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]