Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 30 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1035 nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie gminy miasta Lipna 2612
1036 nr IV/31/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 2613
1037 nr V/35/2007 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2007 2614
1038 nr VI/44/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 2615
1039 nr IV/19/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2007 2616
1040 nr IV/23/2007 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2617
1041 nr V/32/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa 2621
1042 nr V/33/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie” oraz uchwalenia jego statutu 2622
1043 nr VI/36/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie 2625
1044 nr VI/37/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2007, ustalenia regulaminu wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2625
1045 nr VI/38/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Gminy Wielgie, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych, którym powierzono stanowiska kierownicze 2631
1046 nr V/26/07 Rady Gminy Choceń z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń 2632
1047 nr VI/31/07 Rady Gminy Choceń z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń 2636
1048 nr VIII-35/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu gminy Bądkowo 2636
1049 nr VIII-37/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie 2638
1050 nr VIII-38/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII-90/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bądkowo 2639
1051 nr VI/35/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej i wskazania organu do tego uprawnionego 2639
1052 nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2640
1053 nr VIII/55/2007 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2642
1054 nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina 2642
1055 nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2644
1056 nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2645
1057 nr X/61/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin w roku 2007 2646
1058 nr 57/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał: nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica oraz nr 95/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r 2647
1059 nr VIII/47/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochód gminy Rogowo 2647
INFORMACJE:
1060 zarządzenie nr 3/2007 Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2648
1061 sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 19 marca 2007 r. z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2649
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-31
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-31
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]