Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 22 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
998 nr III/17/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 2491
999 nr V/41/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie oświaty i wychowania 2492
1000 nr VI/59/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/41/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród Burmistrza w dziedzinie oświaty i wychowania 2497
1001 nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2497
1002 nr IV/60/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu aleksandrowskiego 2503
1003 nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gniewkowo na rzecz najemców 2506
1004 nr V/32/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie” oraz nadania jej statutu 2507
1005 nr V/35/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa 2508
1006 nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto i gminę Skępe, określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2509
1007 nr VII/39/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 2518
1008 nr VI/27/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2519
1009 nr VI/52/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu 2524
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1010 z dnia 22 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 2525
POROZUMIENIE
1011 zawarte w dniu 6 marca 2007 r. w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz, a powiatem bydgoskim 2526
INFORMACJA
1012 zarządzenie nr 18/07 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2006 r 2527
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-24
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]