Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 59 Bydgoszcz, 17 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
948 nr V-34/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców 2411
949 nr V-35/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2411
950 nr VI/26/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infiltracyjnego ujęcia wody w Osówcu, Gmina Sicienko (dla potrzeb ujęcia wody na rzece Brdzie na Czyżkówku w Bydgoszczy) – ze zmianą „2006” 2411
951 nr V/39/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2422
952 nr V/19/07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r 2422
953 nr VI/53/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r 2430
954 nr VII/56/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu miasta i gminy Strzelno 2434
955 nr VII/47/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 2435
956 nr VI/31/07 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lipno 2436
957 nr V/16/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2440
958 nr VI/48/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubiewo 2441
POROZUMIENIE
959 zawarte dnia 7 maja 2007 r. w Inowrocławiu pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Janikowo a Prezydentem Miasta Inowrocławia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu 2442
INFORMACJE:
960 zarządzenie nr 14/2007 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2443
961 26 kwietnia 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/140-ZTO/2250/W/OPO/2007/AJ oraz nr PCC/150-ZTO/2250/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła 2444
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-21
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-21
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]