Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
788 nr V/19/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2083
789 nr VI/24/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osiek na rok 2007 2086
790 nr VI/26/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej 2087
791 nr VI/30/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/124/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek 2088
792 nr VI/33/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku 2088
793 nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2090
794 nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim 2094
795 nr V/24/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Tłuchowo” 2094
796 nr V/25/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2007, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2095
797 nr VI/41/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego 2095
798 nr VI/15/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2096
799 nr VI/80/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawianie stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym 2099
800 nr VI/86/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 2101
801 nr VI/18/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2102
802 nr VI/18/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2106
803 nr VI/19/2007 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2108
804 nr VI/31/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 2108
805 nr VI/34/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin 2109
806 nr VII/34/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Kultura i Sztuka” w instytucję kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i nadania jednostce statutu 2109
807 nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2007 2109
808 nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska 2111
809 nr II /12/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 2115
810 nr II/11/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2007 2115
INFORMACJA
811 zarządzenie nr 13/07 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechocin za 2006 r 2116
812 zarządzenie nr 14/2007 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2006 r. 2117
813 zarządzenie nr 29/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2006 r. 2117
814 zarządzenie nr 7/2007 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zławieś Wielka za 2006 r 2118
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-27
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-27
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]