Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 49 Bydgoszcz, 19 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
749 nr III/18/06 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sośno w roku 2007 2003
750 nr V/27/07 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sośno w roku 2007 2009
751 nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2007 r 2009
752 nr V/28/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2011
753 nr IV/09/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2016
754 nr IV/20/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2021
755 nr IV/21/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2021
756 nr IV/22/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radziejów 2026
757 nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany ulicy 2028
758 nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Instytucji Kultury Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie 2029
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
759 z dnia 17 kwietnia 2007 r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych dla spółek wodnych i ich związków, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2007 r. 2031
INFORMACJE:
760 sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r 2032
761 zarządzenie nr 27/07 Wójta Gminy Wabrzeźno z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2006 r 2032
762 zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2006 r 2033
763 zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Obrowo z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2006 r 2033
764 zarządzenie nr 6/2007 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2034
765 zarządzenie nr 21 /2007 Burmistrza Gniewkowa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gniewkowo za rok 2006 2034
766 zarządzenie nr 45/2007 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2006 r 2035
767 zarządzenie nr 12/2007 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2006 r 2035
768 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2036
769 z dnia 2 kwietnia 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172-ZTO/209/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/187-ZTO/209/W/OPO/2007/AJ oraz PCC/187-ZTO/209/W /OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 2036
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-23
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-23
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]