Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 18 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
721 nr VI/24/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na rok 2007 1963
722 nr V/45/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu 1964
723 nr V/47/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1967
724 nr V/48/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław w 2007 r 1967
725 nr V/53/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu 1971
726 nr V/33/07 Rady Gminy Koneck z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koneck na rok 2007 1974
727 nr V/34/07 Rady Gminy Koneck z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 1975
728 nr VII/74/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 1976
729 nr VII/25/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 1977
730 nr VII/41/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza 1977
731 nr VII/42/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 1978
732 nr VIII/26/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1978
733 nr VIII/28/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Łubianka 1978
734 nr 44/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski w okresie 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.” 1979
735 nr IV/27/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1985
736 nr IV/31/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 1989
737 nr V/41/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno 1992
738 nr VI/41/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 1993
POROZUMIENIE
739 nr 34 /2007 r. zawarte w dniu 27 marca 2007 r. pomiędzy gminą Janikowo a powiatem inowrocławskim 1993
INFORMACJE:
740 Sprawozdanie Starosty Powiatu Grudziądzkiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2006 r 1994
741 zarządzenie nr 5/07 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąpielsk 1995
742 zarządzenie nr 14/2007 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za rok 2006 1995
743 zarządzenie nr 2/A/2007 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzozie za 2006 r 1996
744 zarządzenie nr 8/07 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1996
745 zarządzenie nr 5/2007 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2006 r 1997
746 zarządzenie nr 4/07 Wójta Gminy Kikół z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2006 r 1998
747 zarządzenie nr 21/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2006 r 1998
748 zarządzenie nr 0151/13a/07 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łysomice za 2006 r 1999
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-19
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]