Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 29 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
564 nr III/18/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 1563
565 nr IV/16/07 Rady Gminy Lipno z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 1563
566 nr V/32/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych 1564
567 nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1569
568 nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu 1572
569 nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec 1575
570 nr V/24/2007 Rady Gminy Wielgie z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie 1575
571 nr V/25/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 1577
572 nr V/26/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Brodnica 1578
573 nr V/28/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości 1593
574 nr V/29/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej 1593
575 nr V/30/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Brodnica 1593
576 nr IV/18/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2007 r 1595
577 nr 16/D/2007 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Nowa Wieś Wielka na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1597
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
578 z dnia 28 marca 2007 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1597
INFORMACJE:
579 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2007 r 1598
580 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2007 r 1598
581 z dnia 19 marca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/57-ZTO/388/W/OPO/2007/AJ oraz PCC/59-ZTO/388/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 1598
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-30
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-30
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]