Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 26 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
512 nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2007 r 1439
513 nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru 1440
514 nr IV/26/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2007 1441
515 nr IV/32/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 1442
516 nr V/30/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacenia nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław w 2007 r 1443
517 nr VI/39/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Inowrocław” 1448
518 nr VI/42/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacenia nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław w 2007 r 1451
519 nr IV/20/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1451
520 Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1455
521 nr V/38/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 1456
522 nr V/43/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu gminy Tuchola 1457
523 nr V/47/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1458
524 nr V/48/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola 1458
525 nr V/49/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola 1460
526 nr V/26/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 1462
527 nr V/27/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2007 1463
528 nr V/30/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie i nadania jej statutu 1465
INFORMACJE:
529 zarządzenie nr 22 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1467
530 zarządzenie nr 23 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2007 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1468
531 zarządzenie nr 7/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2006 r 1468
532 z dnia 16 marca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-4(10)/2007/256/VI/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1469
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]