Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 26 luty 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
326 nr 44/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo 963
UCHWAŁY:
327 nr XLI/301/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna, na obszarze obejmującym tereny przy ulicy Żeromskiego w Wąbrzeźnie 965
328 nr XLI/302/06 Rady Miejskiej Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna, na obszarze obejmującym tereny położone przy ulicy Wiśniowej w Wąbrzeźnie 970
329 nr V/6/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 975
330 nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 981
331 nr V/21/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 985
332 nr V/22/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 990
333 nr V/23/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli 990
334 nr V/16/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 991
POROZUMIENIA:
335 zawarte w dniu 31 stycznia 2007 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Bukowiec w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy 995
INFORMACJE:
336 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r. powiatu bydgoskiego 996
337 z dnia 9 lutego 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1128B/12640/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/1107A/12640/W/OPO/2007/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności w zakresie wytwarzania ciepła oraz zmiany nazwy przedsiębiorcy, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła udzielonych INFRATECH Krzysztof Emmert spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie 997
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]