Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 140 Bydgoszcz, 13 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2246 nr XII/66/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2008 r 6028
2247 nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Janikowo w 2008 r 6029
2248 nr XII/68/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2008 r 6029
2249 nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janikowo 6030
2250 nr XII/70/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 6035
2251 nr XII/71/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 6036
2252 nr XI/58/07 Rady Gminy Lipno z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Kultury Gminy Lipno zs. w Wichowie" oraz uchwalenia jej statutu 6036
2253 nr XI/59/07 Rady Gminy Lipno z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2008 6038
2254 nr XIII/139/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6039
2255 nr XIII/141/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie podatku rolnego na 2008 r 6039
2256 nr XIII/142/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie podatku leśnego na 2008 r 6039
2257 nr XIII/143/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6040
2258 nr XIII/144/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r 6041
2259 nr XI/58/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy 6043
2260 nr XI/59/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6043
2261 nr XI/60/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r 6044
2262 nr XI/61/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki w Rojewie i nadania jej statutu 6046
2263 nr XI/62/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie 6048
2264 nr XII/78/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku rolnego na 2008 r 6049
2265 nr XII/79/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku leśnego na 2008 r 6049
2266 nr XII/80/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6050
2267 nr XII/81/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6050
2268 nr XII/82/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2008 r 6052
2269 nr XII/83/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych 6052
2270 nr XII/86/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2008 r 6053
2271 nr X/49/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości 6053
2272 nr X/50/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6054
2273 nr X/51/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego 6055
2274 nr 207/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 6056
2275 nr XIII/69/07 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz wzorów formularzy 6057
2276 nr XIII/70/07 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy 6058
2277 nr XIII/71/07 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 6058
2278 nr XIII/72/07 Rady Gminy Choceń dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6059
2279 nr XIII/73/07 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty od posiadania psów 6061
2280 nr XXIII/286/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 6062
2281 nr XXIII/287/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg 6062
2282 nr XXIII/288/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy 6063
2283 nr XXIII/294/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 6064
2284 nr XXIII/296/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych 6065
2285 nr XXXIII/304/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie z ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 6065
2286 nr XI/62/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2008 6067
2287 nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6067
2288 nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6068
2289 nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6069
2290 nr XI/36/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6070
2291 nr XI/37/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 r 6071
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-19
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]