Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 131 Bydgoszcz, 30 listopad 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1961 nr VII/53/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 5663
1962 nr XIII/118/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konarskiego w obszarze określonym jako Wojsko-Hallera – „C” 5663
1963 nr XI/59/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przeszkoli w gminie Dąbrowa Chełmińska 5674
1964 nr XI/69/07 Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej 5674
1965 nr X/45/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki 5676
1966 nr X/46/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Fabianki 5677
1967 nr X/47/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Fabianki 5679
1968 nr X/48/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 5679
1969 nr XIV/103/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz 5680
1970 nr XIV/104/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2008-2013 5683
1971 nr XII/60/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 r 5685
1972 nr XII/61/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5685
1973 nr XII/62/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 5686
1974 nr XII/63/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich prowizji za inkaso 5688
1975 nr X/54/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5688
1976 nr IX/66/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 5692
1977 nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 5693
1978 nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 5693
1979 nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5694
1980 nr XI/58/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 5694
1981 nr XI/53/07 Rada Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji 5695
1982 nr XI/54/07 Rada Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 5695
1983 nr XVI/95/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 5696
1984 nr XVI/96/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania istniejącym jednostkom pomocniczym gminy Żnin – sołectwom statutów 5696
1985 nr XII/88/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach i nadania jej statutu 5697
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1986 nr XII/88/07 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach i nadania jej statutu 5699
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1987 Z dnia 13 listopada 2007 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno w okręgu wyborczym Nr 8 5700
INFORMACJA
1988 z dnia 13 listopada 2007 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie operatu opisowo kartograficznego 5700
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-03
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-03
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]