Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 124 Bydgoszcz, 13 listopad 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1851 nr XI/96/07 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wnoszenia napojów alkoholowych na niektóre obszary miasta Rypina 5403
1852 nr XII/104/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie korzystania z parków miejskich, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie miasta Rypina 5403
1853 nr XII/106/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania 5405
1854 nr XII/108/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie 5405
1855 nr XII/112/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 5406
1856 nr XII/118/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Rypina 5409
1857 nr XII/123/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XI/96/07 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wnoszenia napojów alkoholowych na niektóre obszary miasta Rypina 5411
1858 nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 5411
1859 nr X/85/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku 5412
1860 nr X/70/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Baruchowo 5414
1861 nr XI/65/07 Rady Gminy Kikół z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granicach ich obwodów 5414
1862 nr IX/57/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 5422
1863 nr X/65/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na terenie gminy Śliwice 5422
1864 nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5424
1865 nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 5427
1866 nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 5427
1867 nr XI/80/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 5428
1868 nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 października 2007 r. wprowadzenie zmian w uchwale nr V-27/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zapłaty za nabycie nieruchomości i lokali w trybie bezprzetargowym 5429
1869 nr XIII/71/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 19 października 2007 r. zmieniająca Statut Gminy Rogowo 5430
1870 nr XIII/72/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 19 października 2007 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo 5430
1871 nr XIII/61/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 5431
1872 nr XI/48/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/14/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 5434
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1873 z dnia 29 października 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo przeprowadzonych w dniu 28 października 2007 r 5435
INFORMACJE:
1874 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2007 r 5435
1875 z dnia 19 października 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 2007 r. nr WCC/330D/381/W/OGD/2007/DS oraz nr PCC/341C/381/W/OGD/2007/DS w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia udzielonej koncesji Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku na wytwarzanie 5435
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-19
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]