Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 05 listopad 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1827 nr VII/17/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości za inkaso 5367
1828 nr VIII/95/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie założenia Technikum Informatycznego dla dorosłych w Kcyni 5367
1829 nr VIII/97/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie założenia Technikum Ekonomicznego dla dorosłych w Kcyni 5368
1830 nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie założenia Policealnego Studium Zawodowego dla dorosłych w Kcyni 5369
1831 nr VIII/102/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni 5370
1832 nr XI/49/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności gminy lub jej jednostek organizacyjnych, a także wskazanie organu do tego uprawnionego 5370
1833 nr XII/57/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Łubianka przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 5371
1834 nr 75/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 5372
1835 nr VIII/48/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów 5373
1836 nr XI/84/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów 5374
1837 nr VIII/81/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Dobrcz 5376
1838 nr VIII/82/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu 5377
1839 nr VIII/85/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu 5379
1840 nr VIII/96/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz i Aleksandrowo 5381
1841 nr X/48/07 Rady Gminy w Świekatowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 369/2, położoną w miejscowości Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo 5384
1842 nr IX/49/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 5391
1843 nr IX/50/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 5392
1844 nr IX/51/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 5392
1845 nr IX/52/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 5393
1846 nr VII/99/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 5394
1847 nr X/62/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnego placu zabaw 5395
1848 nr X/63/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osięciny 5396
1849 nr X/58/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian uchwały nr XIX/108/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy Dąbrowa w dzierżawę oraz określenia wysokości stawek czynszów 5399
1850 nr X/62/07 Rady Gminy Dobre z dnia 12 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw” 5399
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-09
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-09
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]