Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 31 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1807 nr VII/68/07 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1998/2006 w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 5331
1808 nr VIII/31/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających gminie Sadki lub gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych 5332
1809 nr VIII/45/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2006 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 r 5334
1810 nr 135/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej i zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia 5334
1811 nr 160/07 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia 5335
1812 nr 161/07 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia na 2008r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5335
1813 nr 167/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Miasta Toruń 5336
1814 nr XI/57/0 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 5338
1815 nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach na terenie gminy Mrocza 5340
1816 nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez gminę Tuchola dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Tuchola 5340
1817 nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi 5342
1818 nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola 5343
1819 nr XII/113/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Białe Błota lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych 5343
1820 nr IX/44/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie jako samorządowej instytucji kultury 5345
1821 nr IX/45/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 października 2007 r, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5345
1822 nr IX/59/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego 5346
1823 nr XII/37/2007 Rady Gminy Świedziebni z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5347
INFORMACJE:
1824 z dnia 24 października 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-37(10)/2007/181/IV/AS zatwierdzającą taryfę dla ciepła PRATERM Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5347
1825 z dnia 24 października 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383-ZTO-A/1333/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/403-ZTO-A/1333/W/OPO/2007/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę Toruńska Energetyka Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu 5354
1826 z dnia 26 października 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-39(6)/2007/1333/VI/AgS zatwierdzającą taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 5355
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-06
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-06
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]