Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 121 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1787 nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Lipna oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom 5291
1788 nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2007 r. zmiana uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Lipna oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom 5292
1789 nr 85/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5292
1790 nr XI/242/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół artystycznych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r 5294
1791 nr XI/249/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 5296
1792 nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 12 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie dla części jednostki strukturalnej Zapluskowęsy i części 01 obrębu ewidencyjnego miasta Kowalewa Pomorskiego 5298
1793 nr IX/28/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2007-2011 5308
1794 nr X/140/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Inowrocław 5313
1795 nr X/141/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 5314
1796 nr X/142/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 5314
1797 nr X/143/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Miasto Inowrocław liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 5317
1798 nr X/79/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na obszarach jezior: Głuszyńskie, Kamieniec, Chalno I, Chalno II, Czarny Bród, Słuchaj leżących na terenie powiatu radziejowskiego 5318
1799 nr X/81/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 5318
1800 nr X/69/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. w spawie uchwalenia Statutu Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim 5319
1801 nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim 5321
1802 nr IX/58/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum w Kruszynie 5323
1803 nr IX/60/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/94/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia instytucji - Gminny Zespół Kultury 5324
1804 nr IX/64/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 5325
POROZUMIENIE
1805 zawarte w dniu 3 września 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Gminą Brześć Kujawski w sprawie pokrycia kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku 5325
INFORMACJA
1806 z dnia 15 października 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 15 października 2007 r. nr WCC/296-ZTO-B/181/W/OPO/2007/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez PRATERM Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5326
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-06
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-06
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]