Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 119 Bydgoszcz, 23 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1769 nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Radzyniu Chełmińskim z dnia 24 września 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 5215
1770 nr IX/61/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2008-2012 5218
1771 nr IX/62/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzyń Chełmiński 5223
1772 nr XIV/117/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 5225
1773 nr 140/07 Rada Miasta Torunia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość 5226
1774 nr 141/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 5229
1775 nr 158/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Torunia nr 206/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 5230
1776 nr 163/07 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Podgórz”, dla terenów położonych przy ul. Paderewskiego, ul. Drzymały i ul. Hallera w Toruniu 5231
1777 nr XIII/135/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica 5248
1778 nr XIII/136/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli 5249
1779 nr XIII/137/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kruszwica 5249
INFORMACJA
1780 starosty świeckiego z dnia 9 października 2007 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Świecie oraz uregulowaniem stanu prawnego w części opisowej i kartograficznej dla nowo powstałego obrębu Terespol Pomorski, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie 5250
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-24
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-24
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]