Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 17 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1738 nr VII/58/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwiec 2007 r. w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu gminy Dobrcz, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 5176
1739 nr VIII/95/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli na rok 2007 5178
1740 nr VII/37/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Bobrowniki 5184
1741 nr XVI/102/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności powiatu nakielskiego 5185
1742 nr XVI/103/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 5187
1743 nr XVIII/109/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu nakielskiego 5188
1744 nr XVIII/111/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/103/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 5190
1745 nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Notecią 5190
1746 nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany nazw ulic: Generała Karola Świerczewskiego i Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie 5191
1747 nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia drzew oraz skupiska drzew pomnikami przyrody, na terenie miejscowości Małe Rudy gmina Szubin 5193
1748 nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 5193
1749 nr XI/55/07 Rady Gminy Choceń z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu 5194
1750 nr VIII/32/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń 5195
1751 nr VIII/33/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Bytoń 5195
1752 nr XII/64/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 5195
1753 nr VIII/33/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 5196
1754 nr XVI/74/07 Rady Gminy w Chełmży z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5197
1755 nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 5197
1756 nr X/67/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 5198
1757 nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Wąbrzeźno korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 5198
1758 nr VIII/35/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 5199
1759 nr XIII/69/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 5200
1760 nr XIII/109/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 5200
1761 nr XIII/70/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad przyznawania miesięcznego stypendium sportowego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół mistrzostwa sportowego 5204
1762 nr VIII/63/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw 5205
1763 nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu 5206
1764 nr IX/54/07 Rady Gminy W Gąsawie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych 5208
1765 nr XI/72/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/296/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie 5208
1766 nr XII/101/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5208
1767 nr VII/39/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zasad ich przyznawania 5209
INFORMACJA
1768 informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia strefy wokół Portu Lotniczego w Bydgoszczy, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu kwarantannowego Diabrotica virgifera Le Conte 5210
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-19
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]