Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 19 wrzesień 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1627 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przyjezierze 4832
UCHWAŁY:
1628 nr VII/39/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Topólka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 4834
1629 nr VII/41/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka, uchwalonego uchwałą nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005 r 4835
1630 nr VII/42/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Topólka 4835
1631 nr VII/44/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 4836
1632 nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem” oraz uchwalenia jej statutu 4837
1633 nr XI/101/07 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Miasta Rypina 4839
1634 nr XI/65/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 20 sierpnia 2007 r. o zmianie uchwały nr VI/28/07 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 2007 r. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Mięcierzynie 4839
1635 nr XI/67/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 20 sierpnia 2007 r. o zmianie uchwały nr XXXIII/221/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Rogowo oraz określenia granic ich obwodów 4840
1636 nr VIII/45/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości 4840
1637 nr VIII/54/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007-2011 4841
1638 nr VIII/55/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lisewo 4843
1639 nr X/47/07 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu gminnych placów zabaw 4845
1640 nr IX/56/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 sierpnia 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta i gminy Łasin 4846
1641 nr IX/57/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta i gminy Łasin oraz zasad określania wysokości czynszu za dzierżawę 4846
1642 nr IX/58/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność miasta i gminy Łasin, zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia najemcom na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie 4847
1643 nr VII/40/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 4847
1644 nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Mrocza oraz zmiany granic obwodu głosowania i okręgu wyborczego 4849
1645 nr XI/56/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Mroczy 4851
1646 nr X/61/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury 4852
1647 nr XII/88/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4852
1648 nr XII/66/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4853
1649 nr IX/135/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmian w podziale gminy Miasto Inowrocław na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4853
1650 nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4856
1651 nr XII/57/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4857
1652 nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Sejmu i Senatu 4857
1653 nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4858
POROZUMIENIA:
1654 zawarte w dniu 13 kwietnia 2007 r. we Włocławku pomiędzy miastem i gminą Piotrków Kujawski a miastem Włocławek w sprawie dotacji na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu 4858
1655 (DON or. 761-117/07) zawarte w Warszawie w dniu 15 maja 2007 r. pomiędzy powiatem włocławskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4859
1656 (DON or. 761-133/07) zawarte w Warszawie w dniu 15 maja 2007 r. pomiędzy powiatem włocławskim, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4859
1657 zawarte w dniu 1 sierpnia 2007 r. w Grudziądzu pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a miastem i gminą Radzyń Chełmiński dotyczące usług z zakresu działalności izby wytrzeźwień 4860
INFORMACJE:
1658 informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 sierpnia 2007 r. na temat 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego 4861
1659 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 4864
1660 ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 4864
POBIERZ

Opublikowane: 2007-09-21
Ostatnia modyfikacja: 2007-09-21
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]