Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 108 Bydgoszcz, 12 wrzesień 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1607 nr 7/2007 z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork 4755
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1608 nr 312/07 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 4757
UCHWAŁY:
1609 nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych symbolami 073U/S i 074U/S/KP stanowiących zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-zachodniej części miasta Nowe, dotyczącą terenów 73U/S i 74U/S/KP 4759
1610 nr VIII/73/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino 4765
1611 nr IX/35/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Boniewo lub jej jednostkom organizacyjnym 4779
1612 nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 4780
1613 nr IX/39/07 Rady Gminy Kowal z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 4781
1614 nr IX/54/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw” 4786
1615 nr IX/68/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu 4787
1616 nr IX/69/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy 4788
1617 nr X/55/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Osiek 4789
1618 nr IX/57/07 Rady Gminy Kikół z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Kikół i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 4790
1619 nr IX/58/07 Rady Gminy Kikół z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej obowiązującej w 2007 r. 4791
1620 nr IX/45/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim 4792
1621 nr IX/46/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XX/152/05 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej 4792
1622 nr IX/47/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/92/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska 4793
1623 nr IX/51/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy mostowi 4793
POBIERZ

Opublikowane: 2007-09-13
Ostatnia modyfikacja: 2007-09-13
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]