Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 24 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1553 nr 102/07 Rady Miasta Torunia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy ul. Wodociągową a ul. Polną w Toruniu 4567
1554 nr VII/44/07 Rady Gminy Dobre z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowisku (Jarmarku) w Krzywosądzy 4574
1555 nr VII/45/07 Rady Gminy Dobre z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowisku przy ul. Szkolnej w Dobrem 4575
1556 nr VII/46/07 Rady Gminy Dobre z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 4577
1557 nr VII/47/07 Rady Gminy Dobre z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre 4577
1558 nr 50/IX/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych 4580
1559 nr VI/86/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem 4581
1560 nr VI/90/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie 4582
1561 nr VI/38/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lubanie oraz zasad ich używania 4583
1562 nr VIII/34/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4589
1563 nr VIII/35/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę 4589
1564 nr VIII/37/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela logopedy i pedagoga, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Tłuchowo 4589
1565 nr IX/42/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 4590
1566 nr VIII/50/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie opłaty targowej 4591
1567 nr VII/42/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 4592
1568 nr IX/86/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 4593
1569 nr VIII/45/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane lub zabezpieczeniowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 4594
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1570 z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świedziebnia 4596
INFORMACJE:
1571 zarządzenie nr 748/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4598
1572 z dnia 14 sierpnia 2007 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów m. Bydgoszczy dla osiedla Łoskoń 4598
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-29
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-29
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]