Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 19 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1477 nr XXVII/135/06 Rady Gminy Lipno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno 4787
1478 nr XXVII/136/06 Rady Gminy Lipno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipno 4791
1479 nr XXXV/365/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka 4792
1480 nr XXXV/368/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4792
1481 nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 4795
1482 nr XXXV/374/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej 4796
1483 nr XXXV/377/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 4797
1484 nr XXXIX/373/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania 4797
1485 nr XXXIX/375/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4799
1486 nr XXXIX/377/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się 4800
1487 nr XXXIX/378/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w statucie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku 4801
1488 nr XLIII/345/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, w roku 2006 4803
1489 nr XXXIX/271/2006 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Świeckiego 4809
1490 nr XLIII/419/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXVIII/350/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 4811
1491 nr LV/38/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 4812
1492 nr XL/248/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 4812
1493 nr XLIII/524/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 4813
1494 nr XLIII/531/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasto Inowrocław na stałe obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 4814
1495 nr XLIII/532/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Miasto Inowrocław na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 4816
1496 nr XLV/398/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola” 4818
1497 nr XLV/401/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Tuchola lub gminnym jednostkom organizacyjnym 4824
1498 nr XLV/404/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Tuchola 4825
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-26
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]