Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 12 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1428 nr I/14/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 4599
1429 nr IV/33/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osielsko 4600
1430 nr IV/34/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4605
1431 nr IV/42/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Osielsko na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 4605
1432 nr 1022/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2005-2009” 4606
1433 nr 1023/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu 4607
1434 nr XXXVII/169/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 4608
1435 nr XXXX/180/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin i nadania jej statutu 4609
1436 nr XXX/263/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 4611
1437 nr XXXV/161/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli 4613
1438 nr XXIV/141/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bobrowniki 4614
1439 nr XL/162/2006 Rady Miejskiej Kowala z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4616
1440 nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych 4621
1441 nr XXXII/118/2006 Rady Gminy w Osieku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek 4622
1442 nr XXXII/121/2006 Rady Gminy w Osieku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/105/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4626
1443 nr XXXII/122/06 Rady Gminy w Osieku z dnia 12 czerwca 2006 r w sprawie okręgów wyborczych 4626
1444 nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 4627
1445 nr XLVI/304/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie podziału miasta na obwody głosowania 4628
1446 nr XLIV/254/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 4629
1447 nr XLIV/255/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 4629
1448 nr XLIV/257/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno 4631
1449 nr XLVII/732/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 4635
1450 nr XXXIII/202/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie 4637
1451 nr XXIII/203/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 4638
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-18
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-18
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]