Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 06 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1375 nr 40/2006 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia uchwale budżetowej na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 4443
1376 nr XXIX/107/2006 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Osiek na rok 2006 4443
1377 nr XXXIV/203/2006 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy 4444
1378 nr XXXII/22/2006 Rady Gminy w Sadkach z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/23/96 Rady Gminy Sadki z dnia 7 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Sadkach 4445
1379 nr XXVI/175/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/178/2002 Rady Gminy w Drzycimiu, z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim 4445
1380 nr XXXVIII/348/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek 4446
1381 nr XLIII/311/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej 4450
1382 nr XXXV/251/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r 4450
1383 nr LIV/36/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Grudziądza oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 4450
1384 nr XXXV/271/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 4454
1385 nr XXIV/133/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 4454
1386 nr XXXVIII/159/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, finansowanej ze środków własnych gminy 4454
1387 nr XXVI - 130/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 4455
1388 nr XXVI - 132/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr X-64/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zakazu ich sprzedaży na terenie miasta Nieszawy 4455
1389 nr XXVI - 133/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 4455
1390 nr XXXV/183/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo 4460
1391 nr XLI/328/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Kcynia w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 69/2001 4464
1392 nr XLI/329/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Kcynia 4465
1393 nr XLI/330/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kcyni 4466
1394 nr XLI/332/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie założenia Publicznego Technikum w Kcyni 4467
1395 nr XLI/334/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie założenia Policealnego Studium Zawodowego w Kcyni 4468
1396 nr XLI/336/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Nr 1 w Kcyni 4469
1397 nr XLI/340/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 4469
1398 nr XLII/344/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Kcynia w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 69/2001 4470
1399 nr XXXII/176/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej na zatrudnienie 4470
1400 nr XXXII/179/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 4472
1401 nr XXXII/184/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lubień Kujawski z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w płaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 4474
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-14
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]