Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 04 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1363 nr XLII/284/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2006 . w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4395
1364 nr XXVI/181/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 4396
1365 nr XXVI/185/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4397
1366 nr XXXII/117/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Przedszkolu Samorządowym w Chrostkowie prowadzonych przez Gminę Chrostkowo 4403
1367 nr XXXII/118/2006 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrostkowo obejmujący w części: 1. działki oznaczone nr ewidencyjnymi 306, 311, 313, 293, 308, 316, 307, 314/2 i 296/1 położone w obrębie wsi Adamowo oraz działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 261 położona we wsi Nowa Wieś i działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 129 położoną we wsi Chrostkowo Nowe - wprowadzenie funkcji terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa (żwirownie) 2. działki o nr ewidencyjnych nr 56/1, 96, 97 i 324 położone we wsi Adamowo – wprowadzenie zakazu zabudowy - przywrócenie funkcji rolniczej ze złóż kruszywa naturalnego 4407
1368 nr XXX/142/06 Rady Gminy Kowal z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal 4420
1369 nr XXIX/162/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo” 4425
1370 nr XXVI/117/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa 4431
1371 nr XXX/165/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 4432
POROZUMIENIA:
1372 międzygminne zawarte w dniu 3 kwietnia 2006 r. pomiędzy Gminą – Miasto Grudziądz Gminą Golczewo, w sprawie zobowiązania Miasta Grudziądza do realizacji w imieniu Gminy zadania polegającego na udzielaniu schronienia kobiecie tego pozbawionej wskazanej przez Gminę 4436
1373 nr 83/2006 zawarte w dniu 18 maja 2006 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi środków w wysokości.50% wartości zadania nie więcej niż 40.000,00 zł jako pomoc finansową na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 2579C Gocanówko–Janocin w miejscowości Janocin 4437
1374 nr 84 zawarte w dniu 18 maja 2006 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi środków w wysokości 50% wartości zadania nie więcej niż 150.000,00 zł jako pomoc finansową na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pozostałość środków na przebudowę drogi powiatowej Nr 2582C Kruszwica - Racice na odcinku Giżewo–Racice 4438
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-06
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]