Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 22 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1286 nr XXXVI/239/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 3515
1287 nr XXXVI/240/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/87/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3516
1288 nr XXXVII/241/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 3517
1289 nr XXXVI/335/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 3518
1290 nr XL/333/2006 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mogilno 3520
1291 nr 355/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie” 3525
1292 nr XXVIII/130/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży 3531
1293 nr XLV/683/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 3531
1294 nr XLI/453/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 3533
1295 nr XXV/214/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej i wskazania organu do tego uprawnionego 3537
1296 nr XLII/276/2006 Rady Powiatu w Nakle Nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2006 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu nr XLI/344/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Nakielskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 3538
1297 nr XXXV/249/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno 3539
1298 nr XXVIII/138/06 Rady Gminy Skrwilno dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3540
1299 nr XXXI/170/06 Rady Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Domu Kultury w Sośnie 3541
1300 nr XXVII/165/06 Rady Gminy Gruta z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 3542
1301 nr XXXII/199/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo 3542
1302 nr XXXV/370/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3543
POROZUMIENIE
1303 nr 80/2006 r. zawarte w dniu 18 maja 2006 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania Powiatowi przez Gminę środków jako pomoc finansową na budowę chodnika w m. Kłopot 3543
INFORMACJE:
1304 zarządzenie nr 19/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 r 3544
1305 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z 23 maja 2006 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 3545
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-26
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]