Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 09 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1205 nr 149/XXXIII/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr ew. 125/2, 125/3, 125/4, 127/2 i 127/4, położone w miejscowości Bocheniec 3207
1206 nr XXV/166/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 3211
1207 nr XXVI/186/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 3212
1208 nr XXXVII/342/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3212
1209 nr XXXVII/346/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r 3213
1210 nr XXXVIII/267/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2006 3214
1211 nr XXXVIII/270/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany obwodów publicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Zamkowa 19 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11 3215
1212 nr XXXVIII/271/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3216
1213 nr XXXVIII/278/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3218
1214 nr XXIX/156/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 3219
1215 nr XXX/167/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3220
1216 nr XXVI/161/06 Rady Gminy Gruta z dnia 28 marca 2006 r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2006 r 3221
1217 nr XL/329/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie procedury przyznawania i rozliczania dotacji 3222
1218 nr XL/330/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuję się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3223
1219 nr XXXII/184/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz 3224
1220 nr XXXIV/199/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania 3228
1221 nr XXXIV/202/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 3230
1222 nr XXXIV/203/06 Rady Gminy Baruchowo dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie 3230
1223 nr XXXIV/206/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo 3232
1224 nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baruchowo 3234
1225 nr XXXIV/208/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Baruchowo 3236
1226 nr XXXVI/330/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3238
1227 nr XXXVIII/282/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i nagród oraz szczegółowych zasad, trybu ich przyznawania przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, trenerów i działaczy sportowych 3244
1228 nr XXXIII/127/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrostkowo 3245
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]