Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 24 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
75 nr XLVIII/165/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 274
76 nr XLVIII/174/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 275
77 nr XLVIII/175/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281
78 nr XLVIII/176/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 281
79 nr XLVIII/181/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe 281
80 nr XXIV/143/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 283
81 nr XXIV/145/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gruta 287
82 nr XXIV/149/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie opłat pobieranych za składowanie odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Boguszewie 291
83 nr XXII/109/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 291
84 nr XXVIII/162/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 295
85 nr XXXI/190/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 299
86 nr XXXI/191/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 302
87 nr XLIII/262/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 303
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-26
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]