Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 07 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1166 nr XLI/285/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 marca 2006 r. uchwalająca budżet Gminy Strzelno na 2006 r 3123
1167 nr XLII/299/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Strzelno na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych w każdym okręgu 3124
1168 nr XLII/300/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Strzelno na obwody głosowania 3125
1169 nr XLII/305/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXII/147/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelno na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 3126
1170 nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Bartniczka na 2006 r 3127
1171 nr XXVIII/2/06 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo” 3128
1172 nr XXXIV/237/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski 3133
1173 nr XXXV/249/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/284/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania 3138
1174 nr XXXIV/359/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nowa Wieś Wielka na obwody głosowania 3138
1175 nr XLII/516/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 3139
1176 nr LXVIII/1280/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 dla Dzieci z Autyzmem w Bydgoszczy w Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy 3140
1177 nr LXVIII/1281/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie włączenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy do Zespołu Szkół Nr 29 w Bydgoszczy 3147
1178 nr LXVIII/1284/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bydgoszczy w Bursę i nadania jej numeru 3148
1179 nr LXVIII/1286/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Technikum Fryzjerskiego w Bydgoszczy 3149
1180 nr LXVIII/1287/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Bydgoszczy 3151
1181 nr LXVIII/1289/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Technikum Księgarstwa w Bydgoszczy 3151
1182 nr LXVIII/1290/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy 3152
1183 nr LXVIII/1298/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic 3153
1184 nr 261/XXXVIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego 3153
INFORMACJE:
1185 zarządzenie nr 15/2006 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3154
1186 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2005 r 3155
1187 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 3155
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]