Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 02 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1143 nr 18/XLVI/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. 3087
1144 nr 22/XLVI/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 3087
1145 nr 31/XLVII/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasto Włocławek 3087
1146 nr 32/XLVII/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 3088
1147 nr XXXVI/289/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin 3088
1148 nr XXXVI/290/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Szubin na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 3089
1149 nr XXXVI/291/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin 3091
1150 nr XLVIII/571/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Kortowa” - ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 3095
1151 nr XLVIII/572/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Graniczna” – ulicy znajdującej się na pograniczu sołectw Mierzynek i Krobia 3095
1152 nr XXVIII/223/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 3095
1153 nr XXXIII/237/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo 3096
1154 nr XXX/162/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójno 3100
1155 nr XXX/166/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3101
1156 nr XXX/167/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie oraz nadania jej statutu 3101
1157 nr XXXVIII/350/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Miasta Brodnicy oraz zasad ich używania i stosowania 3103
1158 nr XXIX/154/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 3107
1159 nr XXIX/155/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3107
1160 nr XXXVI/189/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo 3111
INFORMACJE:
1161 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie za 2005 r 3111
1162 zarządzenie nr 36/06/Z Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2005 r 3112
1163 sprawozdanie Wójta Gminy Lubicz z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3112
1164 nr 5/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2005 r 3114
1165 z dnia 23 maja 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-19(3)/2006/766/IV/AgS zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Chemicznych ZACHEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 3114
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-07
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]