Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 01 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1124 nr XXXI/247/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3047
1125 nr XXXIV/260/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3050
1126 nr XXXIV/261/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/122/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/124/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu 3050
1127 nr XXXI/245/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy dodatków do wynagrodzenia i nagród 3051
1128 nr XXXI/246/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w Gminie Kamień Krajeński 3057
1129 nr XXXII/252/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński” 3057
1130 nr XXXII/255/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 3062
1131 nr XXXII/259/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy dodatków do wynagrodzenia i nagród 3064
1132 nr XXXII/260/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze 3064
1133 nr XXXII/261/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Mieście i Gminie Kamień Krajeński 3065
1134 nr LII/416/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3065
1135 nr LIV/432/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski na rok 2006” 3070
1136 nr XXXVII/178/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeziora Wielkie na 2006 r 3074
1137 nr XXXVII/182/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/90/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 17 maja 2004 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Jeziora Wielkie na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 3075
1138 nr XXXI-221/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo w 2006 r 3076
1139 nr XXXI-222/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo w 2006 r 3080
POROZUMIENIA:
1140 zawarte w dniu 9 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 3081
1141 zawarte w dniu 15 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 3082
1142 zawarte w dniu 16 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Starostwem Powiatowym we Włocławku w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 3082
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-05
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]