Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 31 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1106 nr XXXVI/259/2006 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3003
1107 nr XXIX/205/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka 3004
1108 nr XLI/498/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie tymczasowego statutu Uzdrowiska Inowrocław 3004
1109 nr 256/XXXVI/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 3010
1110 nr XXXIV/355/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych położonego w obrębach Wawrzynki i Januszkowo 3010
1111 nr XLIV/289/06 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r 3017
1112 nr 155/2006 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej w uchwale budżetowej na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 3018
1113 nr XXIX/219/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku 3019
1114 nr 59/174/06 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie 3030
1115 nr XXXIII/151/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin 3030
1116 nr XII/410/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią 3034
1117 nr XLII/411/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią 3035
1118 nr XLII/412/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów 3035
POROZUMIENIA:
1119 zawarte w dniu 2 stycznia 2006 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Kcynia w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie partycypowania w kosztach prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy 3037
1120 zawarte w dniu 7 marca 2006 r. pomiędzy Gminą - Miasto Grudziądz, a Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia Gminie - Miasto Grudziądz zadań Powiatu Brodnickiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 3037
INFORMACJE:
1121 sprawozdanie z dnia 30 stycznia 2006 r. Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005 3039
1122 zarządzenie nr 180/2006 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3040
1123 zarządzenie nr 16/06 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2005 r 3040
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-05
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]