Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 29 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1060 nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tuchola 2923
1061 nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 2924
1062 nr XXVII/208/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn” 2924
1063 nr XXVII/217/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/13/98 Zarządu Gminy Cekcyn z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą nr XXXVI/331/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 2 lipca 2002 r 2929
1064 nr XXVII/218/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Cekcyn na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych w każdym okręgu 2930
1065 nr XXX/171/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 2931
1066 nr XLVI/278/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród za twórczość artystyczną i działalność kulturalną w Gminie Barcin 2931
1067 nr XLVI/279/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 2933
1068 nr 15/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie opinii o załączonej do budżetu Gminy Osie prognozie kwoty długu 2934
1069 nr 46/2006 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zbiczno na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 2935
1070 nr XXXVIII/189/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Łysomice 2935
1071 nr LIII/24/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 2938
1072 nr LIII/29/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2938
1073 nr XXXVIII/237/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2940
1074 nr 1000/06 Rady Miasta Torunia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zbywania prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wykorzystywanych lub przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz rozkładania podlegającej uiszczeniu ceny zbycia na raty 2945
1075 nr XXXIV/204/2006 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru opłaty administracyjnej 2946
1076 nr XXXIV/207/2006 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 2946
1077 nr XXVIII/153/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 2947
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1078 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 2951
INFORMACJE:
1079 zarządzenie nr 123/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2005 r 2954
1080 zarządzenie nr 12/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2005 r 2954
1081 zarządzenie nr 3/2006 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2005 r 2955
1082 zarządzenie nr 7/06 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2005 r. 2956
1083 z dnia 18 maja 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/865B/1422/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/533B/1422/W/OPO/2006/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Gminie Strzelno prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie 2957
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]