Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 18 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
991 nr XXXI/322/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żnin 2767
992 nr XXXIV/347/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2771
993 nr XXXIV/348/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddanych jednostkom organizacyjnym Gminy Żnin 2772
994 nr XXXIV/352/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin w 2006 r 2772
995 nr XXXIV/353/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin 2777
996 nr XXXIV/354/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żnin 2778
997 nr XXXIV/356/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie 2782
998 nr XXXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Żnin 2783
999 nr XXXIV/361/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2006 r 2784
1000 nr XLV/273/2006 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2006 r 2786
1001 nr XLVI/279/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 2787
1002 nr XXXII/170/2006 Rady Gminy Fabianki z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 r 2787
1003 nr XXXIII/247/06 Rady Miasta Rypina z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2006 r 2791
1004 nr XXIII/123/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 r 2793
1005 nr XXIII/124/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie określenia „Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze” 2795
1006 nr XXIII/125/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska 2797
1007 nr XXIII/128/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych i udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2802
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-25
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]