Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 59 Bydgoszcz, 12 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
968 nr XXIII/269/05 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 159/1 do 159/11 i 160 położonych w miejscowości Stronno, Gmina Dobrcz 2711
969 nr XXIII/270/05 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 224 do 252 położonych w miejscowości Strzelce Górne, Gmina Dobrcz 2717
970 nr XXIII/271/05 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 194/3 do 194/7 we wsi Kozielec, Gmina Dobrcz 2723
971 nr XXIII/272/05 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 119 i 120 we wsi Wudzyn, Gmina Dobrcz 2729
972 nr XXXVII/236/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 3 i 4 położonych w miejscowości Twarda Góra - Gmina Nowe 2735
973 nr XXV/113/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo 2741
974 nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka 2744
975 nr XXVI/187/06 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 2746
976 nr XXXII/223/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/125/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych 2747
977 nr XXXII/226/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 2747
978 nr LXVI/1238/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie „Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” 2748
979 nr LXVI/1239/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zwolnień nieruchomości, w związku z inwestycjami i nowymi miejscami pracy, od podatku od nieruchomości 2750
980 nr LXVI/1242/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2753
981 nr LXVI/1243/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale ustalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy 2753
982 nr LXVI/1244/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 2755
983 Nr LXVI/1252/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 2757
984 nr LXVI/1257/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej „Leśna” w Bydgoszczy 2760
INFORMACJE:
985 zarządzenie nr 3/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lubień Kujawski za 2005 2761
986 zarządzenie nr 3/2006 Wójta Gminy Kowal z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2762
987 zarządzenie nr 3/2006 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kowal za 2005 r 2762
988 zarządzenie nr 33/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Włocławek na prawach powiatu za 2005 r 2762
989 zarządzenie nr 11/2006 r. Wójta Gminy Świekatowo z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 r 2763
990 zarządzenie nr 19/06 Wójta Gminy Wabrzeźno z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2005 r 2764
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]