Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 12 maj 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
946 nr 60/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2619
947 nr 61/2006 z dnia 2 maja 2006 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2619
UCHWAŁY:
948 nr XXXIX/312/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r 2620
949 nr XXV/166/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Osięciny 2624
950 nr XXV/168/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów ciekłych na terenie Gminy Osięciny 2625
951 nr XXXVIII/246/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2626
952 nr XLII/223/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów 2630
953 nr XLII/228/2006 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXX/168/05 z dnia 31 marca 2005 r. dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn 2630
954 nr XXXIV/136/06 Rady Gminy w Choceniu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 2632
955 nr XXX/172/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2633
956 nr XXX/187/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo 2637
957 nr XXX/188/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2641
958 nr XXX/189/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Obrowo 2642
959 nr XXVIII/247/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2642
960 nr XXVIII/248/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od psów oraz miesięcznej diety dla sołtysów 2645
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
961 z dnia 10 kwietnia 2006 r. o zmianach w składach rady gminy (RM Żnin) 2646
INFORMACJE:
962 rozporządzenie nr 4/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie określenia miejsc stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2646
963 zarządzenie nr 403/2006 Wójta Gminy Osięciny z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2005 r 2652
964 z dnia 21 kwietnia 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/222C/530/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/235B/530/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2652
965 z dnia 21 kwietnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/8C/348/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2653
966 z dnia 25 kwietnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-5(7)/2006/138/V/MJ zatwierdzającą taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2654
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]