Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 14 kwiecień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
762 nr XXXIV/218/06 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XX/128/04 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2095
763 nr XXXIV/220/06 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci urzędowej Powiatu Rypińskiego 2095
764 nr XXVIII/186/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2096
765 nr XXVIII/188/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2100
766 nr XXVIII/192/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kijewo Królewskie 2101
767 nr XXIX/193/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2103
768 nr XXIX/194/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2006 2108
769 nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 2109
770 nr XLIII/629/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 2111
771 nr XXXII/237/06 Rady Miasta Rypina z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miasta Rypina dodatków do wynagrodzenia 2113
772 nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2117
773 nr XLV/537/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie Gminy Lubicz, w miejscowości Lubicz Dolny 2121
774 nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 2123
775 nr XXVIII/231/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 2126
776 nr XXVIII/233/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2134
777 nr LII/12/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza 2134
778 nr LII/16/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznawanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2135
779 nr LII/17/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie nieodpłatnych posiłków 2136
780 nr XLIV/370/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania 2136
781 nr 38/2006 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Płużnica na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 2136
INFORMACJE:
782 sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r 2137
783 zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2005 r 2138
784 zarządzenie nr 21/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2005 r 2138
785 z dnia 6 kwietnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-9(3)/2006/546/VII/Asz zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2139
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-26
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]