Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 11 kwiecień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
745 nr XLIX/194/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy – Miasto Grudziądz 2059
746 nr XXX/177/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2064
747 nr XXXI/183/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/177/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2068
748 nr XXI/116/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2006 r 2069
749 nr XXI/119/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu na rok 2006 dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 2070
750 nr XXXIV/204/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2006-2010 2073
751 nr XXXIV/206/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2074
752 nr XXXIV208/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgie 2076
753 nr XXX/169/06 Rady Gminy Koneck z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2077
754 nr XL/468/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2078
755 nr XL/471/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej” oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania 2079
756 nr XL/472/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie 2082
757 nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 2084
POROZUMIENIE
758 zawarte w dniu 2 stycznia 2006 r. w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim a Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, w sprawie dróg (ulic) położonych w Mieście Aleksandrów Kujawski przekazanych przez Zarząd Powiatu w administrowanie Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski 2086
INFORMACJE:
759 sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005 2087
760 zarządzenie nr 40/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w roku 2006 mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek 2090
761 zarządzenie nr 41/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w roku 2006 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek 2090
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-26
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]