Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 03 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
426 nr XLIX/184/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 r 1203
427 nr XLIX/193/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza 1204
428 nr XLIX/195/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Grudziądz 1205
429 nr LXII/1183/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 1205
430 nr LXII/1184/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy 1208
431 nr XXXVIII/311/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Mogilno 1208
432 nr XXXVI/442/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Prądki 1209
433 nr XXXVI/443/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka 1215
434 nr XXXIX/315/`06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie 1220
435 nr XXXIX/316/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1223
436 nr XXXIX/323/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze 1228
437 nr XXXIX/324/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania 1229
438 nr XXXII/137/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 1229
439 nr XXXII/138/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1233
440 nr XXXI/216/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1234
POROZUMIENIA:
441 zawarte w dniu 18 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Kcynia szkół ponadgimnazjalnych 1238
442 zawarte w dniu 26 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie 1238
INFORMACJE:
443 zarządzenie nr 1/2006 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1239
444 zarządzenie nr 2/2006 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1239
445 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r 1240
446 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdania Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005, sporządzone na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) złożone Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie na XXXII Sesji II kadencji w dniu 30 stycznia 2006 r 1241
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-08
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]