Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 27 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
367 nr II/11/2005 Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2006 r 1084
368 nr XXXIV/307/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ciechocinka na 2006 r 1085
369 nr XLII/249/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r 1086
370 nr XLII/253/05 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia osób posiadających status bezrobotnych z opłaty dotyczącej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1087
371 nr XXIX/234/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński na 2006 r 1088
372 nr XXIX/235/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński w 2006 r 1091
373 nr XXXIII/194/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2006 r 1092
374 nr XXIV/157/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1093
375 nr XXXI/163/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fabianki na 2006 r 1101
376 nr XXXI/163/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 1102
377 nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2006 r 1103
378 nr XXX/168/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2006 r 1104
379 nr XXX/177/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagrodzenia za pobór inkasa 1106
380 nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r 1106
381 nr XXVII/218/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 1108
382 nr XXVII/221/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Chełmża 1108
383 nr XXVII/228/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 1114
384 nr XXVII/229/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony 1119
385 nr XXXV/172/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1120
386 nr XXXV/173/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie 1125
387 nr XXVII/129/05 Rady Gminy Kowal z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego 1130
388 nr XXVII/132/05 Rady Gminy Kowal z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2006 r 1131
389 nr XXVII/133/05 Rady Gminy Kowal z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 1132
390 nr XXVII/144/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r 1137
391 nr XXXIII/169/2005 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r 1137
392 nr 331/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 1139
393 nr XXXIII/164/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Dobre 1140
394 nr XXXIII/167/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1140
395 nr XXXII/192/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1142
396 nr XXXI/323/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1143
397 nr XXXI/325/05 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1143
398 nr XXXV/319/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2006 r 1148
399 nr XXXIII/152/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 1149
400 nr X/95/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osielsko na rok 2006 1152
401 nr XXIX/164/05 Rady Gminy Koneck z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2006 r 1153
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-02
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-02
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]