Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 17 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
242 nr XXIX/193/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego 707
243 nr XXXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmian do uchwały nr XVII/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 707
244 nr XXXII/150/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 707
245 nr XXXIX/264/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2006 r. dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto-Chełmno 708
246 nr XXXVII/285/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kcyni 712
247 nr XXXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 713
248 nr XXXVII/288/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kcynia 719
249 nr XXXVIII/297/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2006 720
250 nr XXXVIII/298/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni 721
251 nr XXXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia 722
252 nr XXIX/209/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie 724
253 nr XXXI/215/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2006 r 724
254 nr XXXI/217/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych 725
255 nr XXXI/222/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec Kujawski 726
256 nr XXXI/236/05 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/198/05 Rady Miasta Rypina z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych 726
257 nr XLI/591/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 726
258 nr XXV/202/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2006 r 729
259 nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2006 r 730
260 nr XLIX/382/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2006 r 731
261 nr XXXVII/195/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 732
262 z dnia 3 lutego 2006 r. o sprostowaniu błędów 736
POROZUMIENIA:
263 nr EK.I 0116-POR-41/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 737
264 zawarte w dniu 2 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2006 r 738
265 aneks nr 1/2005 do porozumienia nr EK.I 0116-POR-41/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz 739
INFORMACJA
266 Starosty Włocławskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Kowal 739
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]