Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 157 Bydgoszcz, 11 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2283 nr XLIII/159/06 Rady Gminy Choceń z dnia 18 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w zakresie obejmującym obszar położony we wsi Choceń działki o nr 174/1, 174/2, 175, 177/1 i 177/2 8036
2284 nr XXXII/228/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dotyczącym wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów w mieście Skępe na działkach o nr ewidencyjnych: 793, 794, 795, 796 oraz w wsi Żagno na części działki o nr ewidencyjnym 213 8043
2285 nr XXXII/229/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dotyczącym wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów we wsi Łąkie na działkach o nr ewidencyjnych: 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10 8049
2286 nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rynarzewie 8055
2287 nr XLV/177/06 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal 8055
2288 nr XLV/180/06 Rady Miejskiej Kowala z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Kowala 8060
2289 nr XXXII/160/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 8060
2290 nr XXXII/161/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2007 r 8060
2291 nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2007 8061
2292 nr XXXII/163/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty targowej na 2007 r 8062
2293 nr XXXII/164/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2007 r 8063
2294 nr XXXII/165/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 8063
2295 nr XXXII/166/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2007 r 8064
2296 nr XXXIX/183/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim” oraz uchwalenia jej statutu 8064
2297 nr XXXIX/184/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” oraz uchwalenia jej statutu 8066
2298 nr XXXIX/186/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8068
2299 nr XXXIX/187/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 r 8069
2300 nr XXXIX/188/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2007 r 8070
2301 nr XXXIX/189/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 r 8070
2302 nr XXXIX/190/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r 8071
2303 nr XXXIX/191/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 8071
2304 nr XXXIX/192/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 r 8072
2305 nr XXXIX/196/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 8073
2306 nr XXX/208/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007 8073
2307 nr XXX/209/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007 8074
2308 nr XXX/210/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007 8074
2309 nr XXX/211/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007 8075
2310 nr XXX/212/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 8076
2311 nr XXX/213/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007 8076
2312 nr XXX/216/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności 8077
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]