Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 154 Bydgoszcz, 06 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2245 nr XXVII/225/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz 7915
2246 nr XXXII/184/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Tłuchowo” 7920
2247 nr XXXII/186/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie 7920
2248 nr XLVI/312/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2006 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju 7920
2249 nr XXXIII/270/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2007 r 7921
2250 nr XXXIII/271/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża 7921
2251 nr XXXIX/232/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim 7922
2252 nr XXXIX/233/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jabłonowie Pomorskim 7924
2253 nr XXXII/151/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 7925
2254 nr XXXII/152/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7926
2255 nr XXXII/153/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 7929
2256 nr XXXII/156/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno 7929
2257 nr XXXV/235/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo. 7930
2258 nr XXXV/236/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo na 2007 r 7934
2259 nr XXXV/237/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 7939
2260 nr 30/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 7943
2261 nr I/5/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa 7943
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
2262 nr 82/R/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych 7944
2263 nr 85/R/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lipno 7944
INFORMACJE:
2264 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów Miasta Bydgoszczy dla osiedli: Łęgnowo, Brdyujście, Piaski, Fordon, Mariampol, Czersko 7949
2265 z 28 listopada 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/135A/256/W/OPO/2006/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na obrót ciepłem udzielonej przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi 7949
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-07
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]