Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 152 Bydgoszcz, 01 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2190 nr XXXII/115/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Chrostkowo 7827
2191 nr XLIII/161/06 Rady Gminy Choceń z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy 7830
2192 nr XLV/164/06 Rady Gminy Choceń z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy 7841
2193 nr XLV/165/06 Rady Gminy w Choceniu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany „Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 7841
2194 nr XXXX/228/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 90/11 we wsi Wałdowo Szlacheckie, Gmina Grudziądz 7841
2195 nr XXXX/229/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 204 w miejscowości Węgrowo, Gmina Grudziądz 7849
2196 nr XXXI/224/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie 7857
2197 nr LVII/451/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 października 2006 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Chełmża podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 7859
2198 nr XXXVI/221/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 7859
2199 nr L/318/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna 7860
2200 nr L/320/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 7866
2201 nr LXXIV/1429/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości 7867
2202 nr XXXI/244/06 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7868
2203 nr XXXIX/179/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 7869
2204 nr XXXVIII/275/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVII/266/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 września 2006 r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Solec Kujawski 7869
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]