Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 146 Bydgoszcz, 29 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2142 nr V/48/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Osielsko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 7563
2143 nr VII/77/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 7564
2144 nr 380/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie, zasad udzielania i rozmiaru zniżek o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przypadków, w których organ prowadzący przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 7565
2145 nr XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubraniec 7567
2146 nr 104/LII/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Włocławek pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 7574
2147 nr XXIX/197/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7577
2148 nr XXXV/196/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim 7581
2149 nr XXXV/197/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasta Lubienia Kujawskiego 7583
2150 nr XXXV/199/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubień Kujawski 7588
2151 nr XXXVI/201/2006 Rady Miejskiej w Lubienia Kujawskim z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Lubień Kujawski 7588
2152 nr XXXVI/210/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 października 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie dla celów programu dożywiania dzieci w szkołach 7590
2153 nr LIII/625/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Poziomkowa” - ulicy w miejscowości Grabowiec 7590
2154 nr LIII/627/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/412/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubicz 7590
2155 nr XXXIV/182/06 Rady Gminy Osie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7591
2156 nr XXXIV/183/06 Rady Gminy Osie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 7594
2157 nr XLV/321/06 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zaliczenia ulicy w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 7595
2158 nr XL/191/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka 7597
2159 nr XXVIII/213/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Zakrzewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 7597
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
2160 nr 79/R/2006 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie określenia warunków instalowania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Lipna 7598
INFORMACJE:
2161 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Paulinie w 2006 r 7599
2162 z dnia 7 listopada 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/506E/33/W/OPO/2006/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła przedsiębiorcy „PECTOR” Zakład Automatyki i Energetyki Wójcik, Wałecki, Szmelc, Stegenta sp.j. z siedzibą w Toruniu 7600
2163 z dnia 9 listopada 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383I/1333/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 7600
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]