Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 144 Bydgoszcz, 23 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2119 nr XLI/224/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 7211
2120 nr XXXVII/219/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia lub jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Biskupia, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 7212
2121 nr XXXVI/248/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym Powiatu Tucholskiego 7213
2122 nr XXXV/273/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego 7219
2123 nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 7225
2124 nr XLIV/507/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 7226
2125 nr XLIV/510/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/250/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo 7227
2126 nr XLIV/517/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/523/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 7228
2127 nr XXXI/206/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 7230
2128 nr XLI/256/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania 7230
2129 nr XLIV/303/2006 Rady Powiatu w Nakle Nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 7231
2130 nr XLIX/620/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Owocowa” - ulicy w miejscowości Krobia 7232
2131 nr 1149/06 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 7232
2132 nr 1152/06 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Miasta Torunia 7233
2133 nr 1155/06 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie ustalenia pierwszej opłaty za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste przy przenoszeniu własności garaży 7233
2134 nr 1166/06 Rady Miasta Torunia z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 7234
2135 nr LIX/470/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasady poboru opłat targowych przez inkasenta 7236
2136 nr XXXIV/186/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2006 r. zmieniająca uchwałę XXX/167/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalania regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 7236
2137 nr XXXIV/187/06 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r 7236
2138 nr XXIX/135/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/92/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 7243
2139 nr XXXII/191/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/166/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 24, poz. 359) 7243
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
2140 nr 73/R/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno 7244
POBIERZ

Opublikowane: 2006-11-24
Ostatnia modyfikacja: 2006-11-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]