Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 140 Bydgoszcz, 17 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2095 nr V/49/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 7051
2096 nr V/57/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 7052
2097 nr XXX/214/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie 7053
2098 nr XXX/218/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych 7055
2099 nr XLVII/361/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2006 r. w sprawie połączenia Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim z Zakładem Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim 7055
2100 nr XLIV/314/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 7062
2101 nr XLV/183/06 Rady Gminy Kikół z dnia 2 października 2006 r. w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kikół 7062
2102 nr XXXIII/285/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2007-2011 7063
2103 nr XXXIX/226/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 7065
2104 nr XXXVIII/229/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 7069
2105 nr XXVIII/231/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 7073
2106 nr XXIX/202/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie Gminy Gąsawa 7073
2107 nr XXX/207/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie Gminy Gąsawa 7074
2108 nr XXXI/234/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawieś Wielka 7074
2109 nr XXXII/353/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz 7079
2110 nr XXXII/356/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 7081
2111 nr L/342/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów 7086
2112 nr L/343/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 7087
INFORMACJA
2113 z dnia 31 października 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-21(12)/2006/433/VII/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 7091
POBIERZ

Opublikowane: 2006-11-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-11-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]